Гаранционни условия

Закупена стока се ремонтира (или заменя) безплатно в рамките на гаранционния срок, даден от производителя (вносителя). Същият започва да тече от деня на издаване на Гаранционна карта

Условия на експлоатация:
В закрити помещения при температура 14С до 36С и относителна влажност на въздуха от 20% до 80%. Отсъствие на прах и агресивни примеси. Включването към електрическата мрежа да става само чрез изправен и заземен (занулен) контакт. Напрежение на електрическата мрежа – 220V±10%, 50 Hz.

Гаранционния срок отпада в случаите, когато:

  • не са спазени условията за транспортиране, съхранение и експлоатация, неправилно боравене, претоварване, механични външни повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага, прах и други фактори извън допустимите граници, неправилно включване в електрическата или телекомуникационна мрежа.
  • гръмотевични мълнии, наводнения, земни трусове, пожар, токов удар.
  • при опит за промяна на firmware.


Гаранционна подмяна на компонент, който е излязъл от производство или е недоставяем в момента се извършва по усмотрение на продавача, като същия се оценява спрямо пазарните цени, а разликата между цените на стария и новия продукт е за сметка на купувача.

При доставка на стоката, потребителят получава гаранционна карта за закупената от него стока, която включва подробна информация за гаранционния срок и сервиза. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на покупко-продажбата и е съгласно гаранционната карта, придружаваща изделието.
Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на Борса Плазма при представяне на гаранционната карта и касов бон, или в сервиза посочен в гаранционната карта, придружаваща изделието. Транспортните разходи са за сметка на купувача.

 

Гаранцията може да не важи за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. С намален гаранционен срок могат да бъдат акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки, памет карти, кабели, панели и други компоненти и аксесоари.
Консумативите (мастила, мастилници, глави за мастилено-струйни принтери, тонери и барабани за лазерни принтери и копири, оптични носители и др.) нямат гаранция.
Гаранцията не важи за софтуер, инсталирани драйвери, настройки, данните на клиента в повредените устройства.
При гаранционна замяна на компонент, гаранционния срок на новия модул продължава гаранцията на заменения, като срокът на гаранцията се удължава със срока на ремонта.
Борса Плазма не носи отговорност за грешно направена диагностика или поръчана част, при не предоставяне на компютърната техника за диагностика преди поръчване на части.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
-   Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката или гаранционните документи са преправяни. 
-    Когато серийния номер (S/N или IMEI) липсва или е нечетлив или когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.
-    Когато продуктът е експлоатиран неправилно или не по предназначение, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация.
-   Когато стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт или за промяна на конструкцията или конфигурацията, извършвани са механични или софтуерни интервенции, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, носители на данни, аксесоари.
-   Повреди, причинени от неправилна или груба: употреба/транпорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, използване на неоригинални зарядни устройства и други неоригинални аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, природни бедствия и външни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, изгорели WAN-портове на рутери, неизправности в ел. мрежа, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др).  и други, които гаранцията  не покрива и се отстраняват за сметка на клиента. 
-   При опит за промяна на схемите, при ползване на некачествени и неоригинални консумативи, при нарушен външен вид, при механични повреди по корпуса, матрицата, счупени клавиши на преносими компютри и др.
-    Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника.
-  Всички проблеми възникнали от неправилно боравене със софтуера, неправилна инсталация на програми, както и промени в настройките на операционната система и BIOS се отстраняват за сметка на клиента.

При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента. Срок за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на продукта в сервиза.

Борса Плазма не поема никаква отговорност за проблеми, произлизащи от приложните програми на потребителя. Борса Плазма не носи абсолютно никаква отговорност при загуба на информация от некомпетентна работа с приложните програми, заразяване с вируси или повреди причинени от насекоми, гризачи, гръмотевици и форсмажорни обстоятелства или от неспазване на гаранционните условия. Проблеми от подобен характер се отстраняват само срещу допълнетилно заплащане.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 и чл119 от ЗЗП.

Чл. 111. (1) Всяко споразумение или договор, сключени с продавач преди появата на несъответствието на
потребителската стока с договора за продажба, което ограничава или изключва отговорността на продавача по
този раздел, е нищожно.
(2) Всяко споразумение, с което потребителят заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската
стока с договора за продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на
несъответствието, е нищожно.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да
предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В
този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова,
освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с
другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване
налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат
предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със
значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за
продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора
за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от
потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да
развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на
потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора
за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за
материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените
вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е
удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните
възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на
стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се
поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската
стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от
доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската
стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на
иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 119. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа
задължително информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и посочва ясно, че търговската
гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и
по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на
потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115;
2. съдържанието и обхвата на търговската гаранция;
3. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: начините за предявяване на
рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на търговската гаранция; име и адрес на
лицето, предоставящо търговската гаранция, и име и адрес на лицето, пред което може да бъде предявена
търговската гаранция, когато това лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция се предоставя от производител, който няма представител на територията
на страната, и в заявлението за предоставяне на търговска гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1, тази
информация се предоставя на потребителя по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се
предоставя на български език.

 

Гаранционните условия важат за територията на Република България.


Дефектирали стоки се връщат при продавача в оригинална опаковка и в пълен комплект, придружени с описание на проблема и гаранционна карта. В противен случай няма да се приемат за гаранционен ремонт.

Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в срок на четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката. В този случай търговеца е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват в брой, чрез наложен платеж или по банкова сметка на клиента. Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. За да бъдат върнати обратно закупените продукти задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите. Търговеца има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиента го връща за сметка на магазина и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца. При връщане на закупена стока транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват.


Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон 070012340 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

 

Условия на сайта на WWW.BORSAPLAZMA.COM:

Цените обявени на сайта са крайноклиентски в лева с начислен 20% ДДС.

Цените на продуктите са на брой.

Продукти със статус - "по поръчка", не са налични в момента. Цената им е последната на която са продавани, но цената за поръчка се определя според текущите пазарни условия.

.

Сайта има изключително презентационен характер и са възможни технически и ценови грешки в секция Продукти.

 

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП